Jak moderně učit multikulturní výchovu?

První část tohoto článku se věnuje problémům, na které v současnosti naráží učitelé průřezového tématu Multikulturní výchova při jeho zavádění do praxe. Druhé část poskytuje návod, jak tyto obtíže překonat a podpořit moderní pojetí multikulturní výchovy. 

Multikulturní výchova je jistě jedním z nejobtížnějších témat, se kterými se musí české školy popasovat. Vyučovat toto průřezové téma je pro mnoho učitelů složité. Přispívá k tomu dnešní způsob používání pojmu multikulturalismus, které je velmi vágní a často bez reálného obsahu, popřípadě zkreslené osobními dojmy a někdy i předsudky - ať již negativními či pozitivními.

Velmi často se také zaměňují různá pojetí  multikulturalismu. Například multikulturalismus založený na čistě ideologické bázi, který odmítá jakoukoliv problematizaci soužití  více kultur. Takové pojetí pak i ve vzájemném soužití podporuje model, kdy se většina společnosti podřizuje zájmům menšin. Tento typ multikulturalismu je často  zaměňován s multikulturalismem, který vychází z faktu, že naše společnost je složena z více kultur a následně hledá řešení, jak tuto skutečnost uchopit tak, aby z ní plynul prospěch většiny i menšiny, případně aby byly eliminovány potenciální problémy ve vzájemném soužití.

V současnosti je navíc multikulturalismus (aniž by bylo blíže specifikováno jaký typ) odsuzován jako překonaný politickými představiteli napříč Evropou (viz vyjádření Davida Camerona, Angely Merkelové nebo Nicolase Sarkozyho) a odmítá jej i velká část evropské společnosti. Projdeme-li si například internetové diskuze u článků věnujících se multikulturní výchově, tak v nich najdeme jen minimum příspěvků, které by ji podporovaly. Vedle otevřeně rasistických a xenofobiích komentářů tvoří významnou část diskuzí prosté odmítání a úvahy nad její zbytečností.

V atmosféře všeobecného odmítání multikulturalismu se učitelé logicky ptají, proč by měli multikulturní výchovu vůbec učit. Aby byla celá věc ještě složitější, tak se k této úvaze připojuje další otázka: A jak vlastně multikulturní výchovu učit? Zde nezbývá než konstatovat, že hlavní instituce, která by v tomto měla být učitelům nápomocna, tj. MŠMT ve svých základních instrukcích formulovaných v Rámcovém vzdělávacím plánu (RVP) spíše selhává.

Hlavní myšlenkovou osu RVP pro průřezové téma Multikulturní výchova tvoří snaha seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. To sice samo o sobě nemusí být špatně, dokonce to může být i zajímavé a v mnoha ohledech takový způsob výuky žáky jistě i baví; samozřejmě je důležité seznámit se s některými základními reáliemi jiných kultur, s nimiž sdílíme stejný prostor. Ovšem pokud takovýto přístup k výuce použijeme bez dalších doplňků, tak dosáhneme pouze jakéhosi "zoo efektu", tj. stavu kdy žákům sdělíme: "Tak děti, toto je Vietnamec, rád jí to a to, rád dělá to a to a u něj doma to vypadá tak a tak." V podstatě se takový přístup příliš neliší od exkurze v zoologické zahradě. Pokud výuka opravdu sklouzne k tomuto výhradně normativnímu výkladu, tak vyvstává velké nebezpečí uvíznutí ve stereotypních představách a úsudcích a jejich přenosu na žáky. Ti potom svém spolužákovi neuvažují jako o svébytné lidské bytosti, ale jako o objektu typu "Vietnamec".

Dosud jsme se věnovali problémům spojeným s výukou multikulturní výchovy v ČR. Pokusme se nyní nahlédnout, jaká možná řešení se nabízejí. Koncepční spor odpůrců a příznivců multikulturalismu zde jistě nevyřešíme, jejich vzájemná argumentace totiž vychází z různých názorů na multikulturalismus ve smyslu ideologie a dokonce i z odlišných postojů k soužití různorodé společnosti, a tudíž je neslučitelná. Mnozí navíc spíše zobecňují osobní zkušenosti, což celou diskuzi jen dále rozmělňuje. Oba tábory budou však jistě souhlasit, že společnost skládající se z různých více či méně odlišných skupin je i v české realitě faktem - navíc je pravděpodobné, že tento trend se bude spíš posilovat. Proto by přístup k multikulturalismu v deskriptivním smyslu, který tento stav se všemi klady i případnými problémy reflektuje, měl být momentem shody.

Tento přístup se pak nabízí i jako argument pro učitele, kteří pochybují o smyslu výuky multikulturní výchovy. Skutečnost, že i v České republice žije na jednom místě mnoho jednotlivců, ale i skupin s různou kulturou, lze totiž zpochybnit jen těžko. V budoucnu bude tento stav navíc ještě výraznější. Je proto povinností dnešních rodičů i školy připravit děti na tento svět a na skutečnost, že se ve svém životě budou střetávat s lidmi rozdílných kultur i s lidmi z odlišného sociálního prostředí. Jistě není třeba vykreslovat takovou skutečnost jen a pouze idylicky a optikou růžových brýlí. Pokud  ovšem na tuto přípravu rezignujeme, tak hrozí, že počet jedinců vidících řešení problému soužití různých kultur v násilné segregaci nebo dokonce fyzické likvidaci, bude jen a jen růst. Že taková společnost propadá do marasmu vlastní sterility a přináší utrpení nevýslovných rozměrů, jsme si již v historii vyzkoušeli.

Poměrně jednoduchými argumenty jsme si ukázali, že učit multikulturní výchově je nejen potřebné, ale i přímo nutné. Ani řešení problému jak jí učit nemusí být nějak složité. Stačí minimalizovat onen "zoo efekt", který jsme již popsali, a naopak co nejvíce podpořit antistereotypní jednání a přístupy. Toho lze dosáhnout jakousi"individualizací přemýšlení o lidech", což v je v podstatě takový styl přemýšlení o lidech a přístup k nim, kdy člověka nahlížíme v jeho individuální jedinečnosti. V tomto případě usilujeme o to, abychom si o ostatních lidech vytvářeli obraz bez ohledu na jejich původ nebo vnější zjev, ale podle jejich reálného projevu a postojů. Naučit děti takovémuto přístupu je obtížnější, než si s nimi vykládat o vietnamské kuchyni a romských písničkách, i když některé to docela dobře chápou i samy od sebe. Možné to je, předpokládá to ovšem komplexnější naplnění RVP stanoveného MŠMT.

Učitelům, kteří se chtějí zapojit do této moderní formy multikulturní výchovy, podává pomocnou ruku projekt Multipolis vyvíjený společností Scio za podpory ESF a MŠMT. Již samotné motto projektu Multipolis:Přemýšlíme o lidechodkazuje přímo na podstatu výše zmíněného progresivního pojetí multikulturní výchovy. Základem projektu je desková hra, která simuluje reálné situace z prostředí žáků a studentů základních i středních škol.

Hráči - žáci se v průběhu hry pohybují po herním plánu, který obsahuje políčka s lokalitami, které děti důvěrně znají, jako je například škola, hřiště, park, atd. V těchto lokalitách prožívají hráči různé situace, na které jsou nuceni reagovat podle svého osobního uvážení. Tyto situace jsou konstruovány na základě dotazníkových šetření a řízených rozhovorů s dětmi ve věku 11 až 17 let, čímž je zajištěna jejich autentičnost.

V situacích navíc vystupují čtyři předdefinované postavy, které hráče provázejí celou hrou a které mají hráči za úkol co nejlépe poznat. I u těchto čtyř postav je zaručena jejich autenticita, protože jejich profil a z něj vycházející reakce jsou založeny na skutečných lidech. Navíc hra obsahuje několik sad takto utvořených čtveřic, což zaručuje značnou znovu hratelnost a také umožňuje postihnout vysoký počet témat a problémů spojených se soužitím různých jedinců odlišného sociokultruního původu. Některé sady se tak zaměřují například hlavně na romské etnikum, nebo vietnamské etnikum, atd. V jiných sadách se prolíná problematika většího počtu minorit a jiné se zaměřují spíše než na kulturní  rozdíly na  problematiku sociální a náboženské odlišnosti, či na problematiku sociálně patologických jevů. Učitel si může zvolit, na které téma se tedy v rámci výuky spíše zaměří.

Samotná hra slouží zejména jako evokační podnět k dalším aktivitám v hodinách, které budou vycházet z navazujících pracovních listů a metodické příručky. V rámci těchto aktivit budou mít například žáci možnost shlédnout krátká videa s lidmi, podle nichž byly vytvořeny postavy ve hře. Dojde tak ke skutečnému zosobnění herních prožitků a další podpoře jejich realističnosti. Pro učitele i žáky bude navíc připraveno atraktivní webové rozhraní pro podporu těchto aktivit. Použitý herní systém nadto umožňuje žákům i učitelům, aby si mohli v rámci návazných aktivit sami vymýšlet různé čtveřice lidí a s nimi spojené situace.

Výhodou projektu je jistě i skutečnost, že jej mohou školy využít zcela zdarma. Získají tak nejen sady her Multipolis, metodické příručky s pracovními listy, přístup k webovým aplikacím, školení pro učitele, ale hlavně možnost, jak moderním způsobem naplnit požadavky RVP a přitom účinně pomoci svým studentům a žákům snáze se orientovat v současném světě a samostatně, na základě vlastní rozvahy a etických voleb nalézat hodnotově správné postoje a názory, a do větší hloubky přemýšlet o lidech kolem sebe. Všechny školy v České republice (s výjimkou Prahy) se mohou do tohoto projektu zaregistrovat na internetových stránkách www.multipolis.cz.

 

Jiří Zelenda, člen týmu realizátorů hry Multipolis