Multipolis – máte možnost volby!

Na jaře 2012 mají základní školy a víceletá gymnázia příležitost získat zdarma deskové hry a metodické příručky k unikátnímu projektu Multipolis - přemýšlíme o lidech. Hlavním cílem projektu je přivést žáky k tomu, aby se hlouběji zamysleli nad lidmi kolem sebe. Základním prostředkem k tomu je hra pro tři až pět hráčů, při které hráči reagují na různé situace, které se v jejich okolí odehrávají. Na základě své volby se pak hráč vždy dozví, jak daná situace dopadla. Podrobně zpracované metodiky pro učitele pak umožňují rozvíjet jednotlivá témata, která jsou ve hře obsažená.

Ze vzdělávacího hlediska obsahuje projekt pro žáky řadu důležitých principů, které si ve škole v běžné výuce velmi těžce osvojují. Prvním z nich je důraz na možnost individuální volby. Hra záměrně staví žáky do nejednoznačných situací, které musí vyřešit. V každé situaci jsou uvedené možnosti, jak se hráč může zachovat. Tento jednoduchý princip žáky vede k tomu, aby si uvědomili, že mají možnost volby i v reálných situacích, které sami zažívají, a že na jejich volbách záleží. V kombinaci s vhodně zvolenými navazujícími aktivitami projekt žáky vede k tomu, aby přijímali větší odpovědnost za svoje reálné chování. Hra totiž jasně ukazuje i přímé důsledky voleb, které hráč ve hře učiní. Důležitým prvkem hry je rovněž skutečnost, že situace, které hráči ve hře prožívají, jsou reálné a mnozí žáci jsou nebo budou s těmito situacemi konfrontováni ve svém osobním životě.

Dalším důležitým principem, který hra obsahuje, je různorodost životních cest a cílů. Hráči v důsledku svých voleb získávají tři různé druhy žetonů. Zelené žetony hráč získá, pokud jeho volba vede k okamžitému pocitu dobré nálady a celkovému pocitu pohody. Červené žetony lze získat za volby, které vedou k vnějšímu uznání a úspěchu. Bílé žetony pak odrážejí volby, které vedou k vnitřnímu růstu, nabytí nových znalostí či zkušeností nebo pochopení důležitých souvislostí. V rámci řešení jedné situace může hráč získat i více žetonů, nebo naopak žetony ztratit. Důležité je, že žádná barva žetonu není nadřazená těm ostatním. Návazné aktivity pak pracují s významem jednotlivých žetonů. Ukazují, že každý žeton je k něčemu dobrý a že různí lidé kladou ve svém životě důraz na různé věci (barvy žetonů). Zároveň ale projekt jasně ukazuje, k čemu může vést, když má člověk třeba pouze žetony jedné barvy.

Aby byla podpořena základní myšlenka projektu "přemýšlíme o lidech", v jednotlivých situacích vystupují zpravidla čtyři postavy, které mají hráči za úkol během hry co nejlépe poznat. Čím lépe dané postavy znají, tím lépe mohou reagovat na situace, ve kterých se tyto postavy vyskytují. Situace jsou připraveny tak, aby hráč musel uvažovat o vnitřních motivacích, touhách i problémech těchto postav. Žáci se tak seznámí se základními principy empatie, které pak mohou využít i ve svém každodenním životě.

Důraz na uvažování o konkrétních postavách je důležitým prvkem, který má žáky odvádět od stereotypního vnímání lidí v jejich okolí. Tento přístup je v souladu s moderním pojetím multikulturní výchovy, která se soustředí právě na hlubší a komplexnější poznávání jednotlivců a konkrétní sociální interakce s nimi. Kolektivní vnímání různě vymezených skupin (černoši, Romové, ženy, Vietnamci, hiphopeři) totiž často vede k posilování nežádoucích stereotypů, i když je myšleno s dobrým úmyslem.

Situace ve hře prožívají žáci v kontextu rámcového příběhu, který symbolicky představuje jeden den v jejich životě. Dopoledne hráči řeší situace ze školního prostředí, odpoledne situace, které se mohou stát po škole, a večer situace na cestě domů. Příběh bude mít vždy společný úvod a společné klíčové situace, které budou řešit všichni hráči společně. Na konci hry má každý příběh společný závěr, kde se hráči dozví, jak vlastně dopadl. Na hru samotnou pak navazují pracovní listy, které se přímo vztahují k danému příběhu i postavám z něj.

Přestože je projekt určený primárně pro výuku průřezového tématu Multikulturní výchova, tak pilotáže hry provedené na školách ve všech regionech ČR prokázaly, že hra i návazné aktivity nacházejí široké uplatnění i v rámci občanské výchovy, rodinné výchovy a etiky. Dalším přínosem projektu je podpora čtenářské gramotnosti žáků. Prožívání situací ve hře je založeno ve velké míře na čtení a porozumění textu.

Hra samotná je velmi variabilní. Jednotlivé rámcové příběhy a k nim určené sady postav a situací se totiž od sebe navzájem liší ústředním tématem, na které se zaměřují (vyrovnávaní se s odlišnostmi ve svém okolí, komunikace s vrstevníky, rizikové chování a socio-patologické jevy, vztah k autoritám, fungování kolektivu atd.). Projekt je určen primárně pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jednotlivé sady se proto liší i náročností, aby si učitelé mohli vybrat příběh vhodný pro danou třídu.

Navíc na internetovém portálu projektu budou k dispozici ke stažení i další rámcové příběhy a situace a jeden ze souvisejících navazujících projektů pak navíc bude spočívat v tom, že si žáci pod vedením učitele budou moci vytvořit vlastní čtveřici postav, vlastní příběh a vlastní situace do něj. Nejlepší příběhy pak budou odměněny a zveřejněny na stránkách pro ostatní.

Pokud se vaše škola zaregistruje, získá zdarma dostatečný počet herních krabic, aby si mohla zahrát vždy celá třída. Dále škola získá podrobně zpracované metodické pomůcky pro učitele, které obsahují nejen řadu pracovních listů, ale i podrobný plán včetně časové dotace, jak s projektem efektivně pracovat.

Zaregistrovat se můžete na www.multipolis.cz. Učiňte tak co nejdříve, neboť počet herních krabic je omezen a mohlo by se stát, že na pozdě registrované už nezbudou. Školy z Prahy se bohužel kvůli pravidlům financování do projektu registrovat nemohou.

Kryštof Kozák